شهرداروخانهنام محصول
اراکداروخانه درمانگاه شبانه روزی بقیه الله (A) دارویی*
آسوپرا
اراکداروخانه بوعلی سینا (A)*دارویی*
مولتی ویتامین
اراکداروخانه صابرپور(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
اراکداروخانه عطار(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
اراکداروخانه- آشتیانی(A)
ویتامین ث 1000
اراکداروخانه انصاری فر(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
اراکداروخانه آزدو(A) *دارویی*
ویتامین ث 1000
اراکداروخانه بزچلوئی(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
اراکداروخانه بوعلی(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
اراکداروخانه توکل(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
اراکداروخانه جمشیدی(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
اراکداروخانه حاتمی دارویی* (A)
ویتامین ث 1000
اراکداروخانه رجبیان(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
اراکداروخانه رضایی سخا(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
اراکداروخانه رضایی(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
اراکداروخانه سیدالشهدا(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
اراکداروخانه شبانه روزی امیر کبیر(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
اراکداروخانه شبانه روزی امینی (A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
اراکداروخانه قدس(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
اراکشرکت نيک نظر پارسيان
ویتامین ث 1000
اراکداروخانه اکبریان(A)*دارویی*
ویتامین ث 500
اراکداروخانه آفاق(A)
ویتامین ث 500
اراکداروخانه پسنی(A)*دارویی*
ویتامین ث 500
اراکداروخانه تخت جمشید(A)*دارویی*
ویتامین ث 500
اراکداروخانه تقوی (A)*دارویی*
ویتامین ث 500
اراکداروخانه درمان(A)*دارویی*
ویتامین ث 500
اراکداروخانه روزانه فرمهینی (داروئي)(A)
ویتامین ث 500
اراکداروخانه زمانی فراهانی(A)*دارویی*
ویتامین ث 500
اراکداروخانه فانی یگانه(A+)*دارویی*
ویتامین ث 500
اراکداروخانه فطرس(A)*دارویی*
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
ارومیه
دکتر سیما طلعت
زینک
ارومیه
داروخانه مبین(A)
مولتی ویتامین
ارومیه
دکتر داداشی ( بوکان )
مولتی ویتامین
ارومیه
دکتر دادخواه
مولتی ویتامین
ارومیه
داروخانه امینی(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
ارومیه
داروخانه پاستور(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
ارومیه
داروخانه طاهری(+A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
ارومیه
داروخانه کوکبی (A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
ارومیه
داروخانه دکتر رزاقي
ویتامین ث 1000
ارومیه
داروخانه دکتر سينا خديوي
ویتامین ث 1000
ارومیه
داروخانه شفا ( دکتر آهنگری )
ویتامین ث 1000
ارومیه
داروخانه هلال احمر مهاباد
ویتامین ث 1000
ارومیه
دکتر اصلان پور
ویتامین ث 1000
ارومیه
دکتر جعفری(جامی)
ویتامین ث 1000
ارومیه
دکتر رضوان حسین زاده
ویتامین ث 1000
ارومیه
دکتر سیاوش شیر علیزاده
ویتامین ث 1000
ارومیه
داروخانه دکتر جباري ماکو
ویتامین ث 500
ارومیه
داروخانه دکتر شادرو
ویتامین ث 500
ارومیه
دکتر حافظان
ویتامین ث 500
ارومیه
دکتر عبدالحمید پارسا
ویتامین ث 500
ارومیه
دکتر پاک طینت
ویتامین ث 500
ارومیه
دکتر جباری
ویتامین ث 500
ارومیه
دکتر حسن زاده بارانی
ویتامین ث 500
ارومیه
دکتر حسن نژاد
ویتامین ث 500
ارومیه
دکتر سفرنگ
ویتامین ث 500
ارومیه
دکتر شقاقی
ویتامین ث 500
ارومیه
دکتر صدیقه حسن نژاد
ویتامین ث 500
ارومیه
دکتر علی شیری
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
اصفهان
داروخانه شبانه روزی داخلی بیمارستان بهشتی اردستان
آسوپرا
اصفهان
خرمی دکتر داروخانه
آووکادو سویا
اصفهان
بهشتی نژاد دکتر داروخانه
زینک
اصفهان
جلوخانیان دکتر داروخانه
زینک
اصفهان
داروخانه دکتر دانشور یزد
زینک
اصفهان
دهقانان زاده زواره دکتر داروخانه
زینک
اصفهان
شهر آرا شاهین شهر داروخانه- درمانگاه
زینک
اصفهان
حجتی نجف آباد دکتر داروخانه
مولتی ویتامین
اصفهان
داروخانه برهانیان(زکریا)(A)*داروئی*
ویتامین ث 1000
اصفهان
اقبالی محمد دکتر داروخانه
ویتامین ث 1000
اصفهان
بیمارستان حضرت حجت ابن الحسن العسگری(حجتیه)
ویتامین ث 1000
اصفهان
حاج امینی نجف آباد دکتر داروخانه -درمانگاه شبانه
ویتامین ث 1000
اصفهان
داروخانه دانشمند
ویتامین ث 1000
اصفهان
داروخانه دکتر حقیر ابراهیم آبادی یزد
ویتامین ث 1000
اصفهان
داروخانه دکتر راستي
ویتامین ث 1000
اصفهان
روحی شهرکرد دکتر داروخانه
ویتامین ث 1000
اصفهان
زارعی مدرس دکتر داروخانه
ویتامین ث 1000
اصفهان
شایق بروجن دکتر داروخانه
ویتامین ث 1000
اصفهان
شریفی تقی دکتر داروخانه (میرداماد)
ویتامین ث 1000
اصفهان
کربکندی دکتر داروخانه - شبانه روزی
ویتامین ث 1000
اصفهان
محمدتقی اسلامی فر دکتر داروخانه(مرکز مهر مبارکه)
ویتامین ث 1000
اصفهان
ملاذ دکتر داروخانه
ویتامین ث 1000
اصفهان
نظری نجف آباد دکتر داروخانه-
ویتامین ث 1000
اصفهان
نکوبهر دکتر داروخانه(کیمیا)
ویتامین ث 1000
اصفهان
یزدی زاده چمگردان دکتر داروخانه
ویتامین ث 1000
اصفهان
داروخانه موسوی(A)*داروئی*
ویتامین ث 500
اصفهان
احدی جوشقان دکتر داروخانه
ویتامین ث 500
اصفهان
پرخیده وحید دکتر داروخانه -تمام وقت
ویتامین ث 500
اصفهان
حجازی خمینی شهر دکتر داروخانه-شبانه
ویتامین ث 500
اصفهان
خرمی شهرضا دکتر داروخانه - درمانگاه سجاد
ویتامین ث 500
اصفهان
درمانگاه مسیبی(کامرانی)
ویتامین ث 500
اصفهان
دلیران رهنان دکتر داروخانه
ویتامین ث 500
اصفهان
عباسیان کریم دکتر داروخانه (شبانه روزی)
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
اهوازدکتر جوهر
آووکادو سویا
اهوازداروخانه دکتر مروانی (آزادگان)
زینک
اهوازداروخانه دکتر نوری نژاد
زینک
اهوازدکتر اسلام دوست
زینک
اهوازدکتر چهرازي
زینک
اهوازداروخانه دکتر بایمانی
مولتی ویتامین
اهوازداروخانه دکتر جان بزرگی
مولتی ویتامین
اهوازداروخانه دکتر راحیل قنواتی
مولتی ویتامین
اهوازداروخانه دکتر فرش نهالی
مولتی ویتامین
اهوازداروخانه دکتر لیدا مصلی نژاد
مولتی ویتامین
اهوازداروخانه پارس (شوش)
ویتامین ث 1000
اهوازداروخانه دکتر بهداروندی
ویتامین ث 1000
اهوازداروخانه دکتر هاشمی
ویتامین ث 1000
اهوازدکتر جادري
ویتامین ث 1000
اهوازدکتر زنگاني
ویتامین ث 1000
اهوازدکتر فاطمه رحمتی
ویتامین ث 1000
اهوازدکتر فرخي
ویتامین ث 1000
اهوازدکتر کودائي
ویتامین ث 1000
اهوازداروخانه ایرانیان (دکتر بهمن آفارونی پور)
ویتامین ث 500
اهوازداروخانه دکتر بیگدلی
ویتامین ث 500
اهوازداروخانه دکتر غریب شی
ویتامین ث 500
اهوازداروخانه دکتر کیانی فرد
ویتامین ث 500
اهوازدکتر جمالي گندماني
ویتامین ث 500
اهوازدکتر کياني ( کوت عبدالله)
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
تبریزداروخانه دکتر رجبی تبریز
زینک
تبریزداروخانه دکتر مینا دیزجی - سهند
زینک
تبریزکیلینیک پنجم آذر
زینک
تبریزداروخانه اتحاد(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
تبریزداروخانه شبانه روزی دکتر تهوری
مولتی ویتامین
تبریزداروخانه دکتر ابراهیمی هادی شهر
مولتی ویتامین
تبریزداروخانه دکتر تقی پور - میانه
مولتی ویتامین
تبریزداروخانه دکتر حاجی - مشکین شهر
مولتی ویتامین
تبریزداروخانه شبانه روزی دکتر تقی زاده
مولتی ویتامین
تبریزداروخانه تقی پور(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
تبریزداروخانه خالو زاده(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
تبریزداروخانه دکتر آذربادگان(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
تبریزداروخانه روزانه شهر(A)*داروئی*
ویتامین ث 1000
تبریزداروخانه صفرزاده(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
تبریزداروخانه ارسطو
ویتامین ث 1000
تبریزداروخانه جاويد
ویتامین ث 1000
تبریزداروخانه شبانه روزی دکتر حدادیان
ویتامین ث 1000
تبریزداروخانه شبانه روزی دکتر گنجعلی
ویتامین ث 1000
تبریزداروخانه شبانه روزی دی
ویتامین ث 1000
تبریزداروخانه شفيق
ویتامین ث 1000
تبریزداروخانه دکتر علیزاده(A)*دارویی*
ویتامین ث 500
تبریزداروخانه امين
ویتامین ث 500
تبریزداروخانه خانم دکتر صباحی - خلخال
ویتامین ث 500
تبریزداروخانه درمانگاه موسی ابن جعفر(ع)
ویتامین ث 500
تبریزداروخانه دکتر باقی
ویتامین ث 500
تبریزداروخانه دکتر دل آذر
ویتامین ث 500
تبریزداروخانه دکتر کبیری میانه
ویتامین ث 500
تبریزداروخانه دکتر نورمحمد
ویتامین ث 500
تبریزداروخانه نظري
ویتامین ث 500
تبریزشبانه روزی دکتر اشرفیان عجب شیر
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
تهرانمرکزي جمال زاده
ال کارنتین 1000
تهرانداروخانه رستگار
آسوپرا
تهراندکتر ماندانا بني مصطفي
آسوپرا
تهران شرقداروخانه دکتر امیر فخری
آسوپرا
تهران شرقداروخانه میخک
آسوپرا
تهران غرببیمارستان تخصصی وفوق تخصصی پیامبران
آسوپرا
تهران غربداروخانه دکتر آرش (پردیس سابق)
آسوپرا
تهرانمرکز بهداشت صداوسيما
آووکادو سویا
تهران شرقتوتیا
آووکادو سویا
تهران شرقداروخانه شبانه روزی عرفان شرق
آووکادو سویا
تهرانداروخانه دکتر امير فخري
زینک
تهرانداروخانه دکتر واعظ زاده
زینک
تهراندکتر بابک صراف
زینک
تهراندکتر حسن شرکاء
زینک
تهران غربداروخانه بهگر
زینک
تهرانداروخانه ارغوان(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
تهرانداروخانه دکتر علیایی*دارویی*(A)
مولتی ویتامین
تهران شرقداروخانه درمانگاه شبانه روزی نارمک
مولتی ویتامین
تهران شرقداروخانه دکتر جزائری
مولتی ویتامین
تهران شرقداروخانه دکتر ذوالفقارپور(قومس سابق)
مولتی ویتامین
تهران شرقداروخانه شبانه روزی آرامش
مولتی ویتامین
تهران شرقداروخانه شبانه روزی دکترسفیدان زاده
مولتی ویتامین
تهران غربداروخانه دانیال
مولتی ویتامین
تهران غربداروخانه دکتر مهدی رسولی
مولتی ویتامین
تهران غربداروخانه دکتر مهدیس ابراهیمی
مولتی ویتامین
مراکز خاص
دارو بهداشت آسیا
مولتی ویتامین
مراکز خاص
شرکت داروگستر طوبی
مولتی ویتامین
تهرانبیمارستان تخصصی صارم*دارویی*(A)
ویتامین ث 1000
تهرانداروخانه بیمارستان صدر(شرکت صبا دارو میلاد)*دارویی
ویتامین ث 1000
تهرانداروخانه تهران(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
تهرانداروخانه دکتر جزایری(A+)*دارویی*
ویتامین ث 1000
تهرانداروخانه دکتر میرآقایی(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
تهرانداروخانه سرسبز(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
تهرانداروخانه شبانه روزی آیت(A+)*دارویی*
ویتامین ث 1000
تهرانداروخانه مرکزی جمالزاده(A+)*دارویی*
ویتامین ث 1000
تهران داروخانه دکتر بيابانکي (خانم ساجدي )
ویتامین ث 1000
تهرانداروخانه مونا منصوري(پارک کلينيک)
ویتامین ث 1000
تهرانداروخانه دکتر حکيمي نيا
ویتامین ث 1000
تهرانداروخانه دکتر زرين بال
ویتامین ث 1000
تهرانداروخانه دکتر شکوهي
ویتامین ث 1000
تهرانداروخانه دکتر عظيم زاده
ویتامین ث 1000
تهرانداروخانه شبانه روزي دکتر نادري
ویتامین ث 1000
تهرانداروخانه شبانه روزي ستارخان
ویتامین ث 1000
تهرانداروخانه نويد
ویتامین ث 1000
تهراندکتر علي محمدي
ویتامین ث 1000
تهرانزهره محرابيان
ویتامین ث 1000
تهرانفاطمه کنعاني
ویتامین ث 1000
تهرانمحمد علي اسدزاده - داروخانه پيام
ویتامین ث 1000
تهران شرقداروخانه دکتر حامدی-موثقی(نظری سابق)
ویتامین ث 1000
تهران شرقداروخانه شبانه روزی دکتر حقیقت فرد
ویتامین ث 1000
تهران شرقداروخانه شبانه روزی دکتر عظیمی زاده(بغدادچی سابق)
ویتامین ث 1000
تهران شرقداروخانه شبانه روزی دکتر کنگری
ویتامین ث 1000
تهرانداروخانه توکلي
ویتامین ث 500
تهرانداروخانه دکتر پاشتني
ویتامین ث 500
تهرانداروخانه دکتر لنگري
ویتامین ث 500
تهراندکتر خليلي
ویتامین ث 500
تهراندکتر طلاعيان
ویتامین ث 500
تهرانشيرين حکيمي
ویتامین ث 500
تهران شرقبیمارستان کودکان تهران
ویتامین ث 500
تهران شرقداروخانه دکتر حامد بهرامی
ویتامین ث 500
تهران شرقداروخانه رز
ویتامین ث 500
تهران شرقشبانه روزی دکترفرزانه فرسام
ویتامین ث 500
تهران غربداروخانه دکتر تبسم عنایت اللهی
ویتامین ث 500
مراکز خاص
شرکت دارویی شفق یزد
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
رشتداروخانه دکتر رضایی
زینک
رشتداروخانه روزانه دکتر حاذق پسند
مولتی ویتامین
رشتدکتر جعفر عباس پور
مولتی ویتامین
رشتداروخانه دکتر توسلی
مولتی ویتامین
رشتداروخانه دکتر پور آقایی
مولتی ویتامین
رشتداروخانه دکتر رستگار
مولتی ویتامین
رشتداروخانه شبانه روزي دکتر صادقي حريري
مولتی ویتامین
رشتداروخانه دکتر اسماعيل زاده
ویتامین ث 1000
رشتداروخانه دکتر شجاعپور
ویتامین ث 1000
رشتداروخانه دکتر طلوعي
ویتامین ث 1000
رشتداروخانه دکتر نیکرو
ویتامین ث 1000
رشتداروخانه سينا
ویتامین ث 1000
رشتداروخانه شبانه روزی دکتر امینی
ویتامین ث 1000
رشتداروخانه شبانه روزی دکتر زرگر پور
ویتامین ث 1000
رشتداروخانه شبانه روزی دکتر نجاتی افخم
ویتامین ث 500
رشتداروخانه دکتر انصاری
ویتامین ث 500
رشتداروخانه دکتر آذری
ویتامین ث 500
رشتداروخانه دکتر حقیقت شعار
ویتامین ث 500
رشتداروخانه دکتر سجاد حسینی
ویتامین ث 500
رشتداروخانه دکتر طوری
ویتامین ث 500
رشتداروخانه دکتر عالم دوست
ویتامین ث 500
رشتداروخانه دکتر مسیحا
ویتامین ث 500
رشتداروخانه دکتر واحدي
ویتامین ث 500
رشتداروخانه روزانه دکتر ممجد
ویتامین ث 500
رشتداروخانه شبانه روزی دکتر حسین زاده
ویتامین ث 500
رشتداروخانه شبانه روزی دکتر سلطانی
ویتامین ث 500
رشتداروخانه شبانه روزی دکتر سیف پور
ویتامین ث 500
رشتداروخانه شبانه روزی دکتر کهنسال
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
زاهدان
داروخانه دکتر عبداله زاده
زینک
زاهدان
داروخانه دکتر نوری
زینک
زاهدان
داروخانه دکترغیاثی
زینک
زاهدان
داروخانه شبانه روزی کریم زاده
زینک
زاهدان
داروخانه ایرانشهر(دکترآودیشو)
مولتی ویتامین
زاهدان
داروخانه دکتراصغری
مولتی ویتامین
زاهدان
داروخانه دکترعرفانی
مولتی ویتامین
زاهدان
داروخانه دکترنجاری
مولتی ویتامین
زاهدان
داروخانه شبانه روزی دکترانصاری مقدم(امیر)
مولتی ویتامین
زاهدان
داروخانه دکتر جامی (مهدی)
ویتامین ث 1000
زاهدان
داروخانه دکتراحمدی درمیان
ویتامین ث 1000
زاهدان
داروخانه حضرتی
ویتامین ث 500
زاهدان
داروخانه حکیم (هزاره )
ویتامین ث 500
زاهدان
داروخانه دکترراهداری
ویتامین ث 500
زاهدان
داروخانه دکترشکوهی فرد
ویتامین ث 500
زاهدان
داروخانه دکترصفدری
ویتامین ث 500
زاهدان
داروخانه رازی ( پورکدخدائی )
ویتامین ث 500
زاهدان
داروخانه شبانه روزی دکتراسکندری(چمران)
ویتامین ث 500
زاهدان
داروخانه شبانه روزی دکترامیریان
ویتامین ث 500
زاهدان
داروخانه شبانه روزی دکتررضائی
ویتامین ث 500
زاهدان
داروخانه شبانه روزی دکترسنجری
ویتامین ث 500
زاهدان
داروخانه شبانه روزی لیاقت(دهواری)
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
شیراز
داروخانه شبانه روزی نوران
چیتوسان
شیراز
داروخانه آوا
زینک
شیراز
شرکت تجهيزگستر پاسارگاد جهرم
زینک
شیراز
داروخانه دکترنورانی-تاچارا
مولتی ویتامین
شیراز
داروخانه دکتر ایماندار(شبانه روزی)
مولتی ویتامین
شیراز
داروخانه دکتر جابری
مولتی ویتامین
شیراز
داروخانه دکتر سارا روغنی حقیقی فرد
مولتی ویتامین
شیراز
بوشهر-داروخانه ایثار
ویتامین ث 1000
شیراز
جم-داروخانه دکترابراهیمی
ویتامین ث 1000
شیراز
حاجی آباد-داروخانه دکترظریفی
ویتامین ث 1000
شیراز
داروخانه آپادانا-قصردشت
ویتامین ث 1000
شیراز
داروخانه دکتربنانی_شهرک حافظ
ویتامین ث 1000
شیراز
داروخانه فلوریا-چهاررا چنچنه
ویتامین ث 1000
شیراز
مرودشت -داروخانه مولوی
ویتامین ث 1000
شیراز
داروخانه تسنیم
ویتامین ث 1000
شیراز
درمانگاه نیرو هوایی شیراز
ویتامین ث 1000
شیراز
دکتر محبوبه رضوی
ویتامین ث 1000
شیراز
شرکت تعاوني داروگستر طوبي
ویتامین ث 1000
شیراز
داروخانه دانشکده داروسازی-میدان نمازی
ویتامین ث 500
شیراز
داروخانه دکترگشتاسبی-معالی آباد
ویتامین ث 500
شیراز
دارخانه دکتر احمد غلامی
ویتامین ث 500
شیراز
داروخانه دکتر پوریزدان پرست
ویتامین ث 500
شیراز
داروخانه دکتر پولادی
ویتامین ث 500
شیراز
داروخانه شبانه روزی ابوریحان(دکتر پورنوروز )
ویتامین ث 500
شیراز
درمانگاه انصار
ویتامین ث 500
شیراز
دکتر زهرا لطیف پور
ویتامین ث 500
شیراز
دکتر سولماز رحمانی نمدی (بیمارستان قائم فیروزآباد)
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
شهرکرد
داروخانه دکتر خاکسار حقاني
آووکادو سویا
شهرکرد
داروخانه دکتر شاهقلي
زینک
شهرکرد
داروخانه دکتررجب زاده
منیزیم
شهرکرد
داروخانه دکتر پيمان نادري
ویتامین ث 1000
شهرکرد
داروخانه دکتر حسين مرداني
ویتامین ث 1000
شهرکرد
داروخانه دکتر سليماني
ویتامین ث 1000
شهرکرد
داروخانه دکتر طالبي
ویتامین ث 1000
شهرکرد
داروخانه دکتر فتح الهي
ویتامین ث 1000
شهرکرد
داروخانه شبانه روزي دکتر محمودي
ویتامین ث 1000
شهرکرد
داروخانه فتاحيان
ویتامین ث 1000
شهرکرد
داروخانه ملت
ویتامین ث 1000
شهرکرد
داروخانه ابن سينا بروجن
ویتامین ث 500
شهرکرد
داروخانه دکتر سهيلي
ویتامین ث 500
شهرکرد
داروخانه دکتر موسويان
ویتامین ث 500
شهرکرد
داروخانه دکترمحمدپور
ویتامین ث 500
شهرکرد
داروخانه شبانه روزي دکترپورحيدر
ویتامین ث 500
شهرکرد
دکتر علي يار
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
شیراز
داروخانه شبانه روزی نوران
چیتوسان
شیراز
داروخانه آوا
زینک
شیراز
شرکت تجهيزگستر پاسارگاد جهرم
زینک
شیراز
داروخانه دکترنورانی-تاچارا
مولتی ویتامین
شیراز
داروخانه دکتر ایماندار(شبانه روزی)
مولتی ویتامین
شیراز
داروخانه دکتر جابری
مولتی ویتامین
شیراز
داروخانه دکتر سارا روغنی حقیقی فرد
مولتی ویتامین
شیراز
بوشهر-داروخانه ایثار
ویتامین ث 1000
شیراز
جم-داروخانه دکترابراهیمی
ویتامین ث 1000
شیراز
حاجی آباد-داروخانه دکترظریفی
ویتامین ث 1000
شیراز
داروخانه آپادانا-قصردشت
ویتامین ث 1000
شیراز
داروخانه دکتربنانی_شهرک حافظ
ویتامین ث 1000
شیراز
داروخانه فلوریا-چهاررا چنچنه
ویتامین ث 1000
شیراز
مرودشت -داروخانه مولوی
ویتامین ث 1000
شیراز
داروخانه تسنیم
ویتامین ث 1000
شیراز
درمانگاه نیرو هوایی شیراز
ویتامین ث 1000
شیراز
دکتر محبوبه رضوی
ویتامین ث 1000
شیراز
شرکت تعاوني داروگستر طوبي
ویتامین ث 1000
شیراز
داروخانه دانشکده داروسازی-میدان نمازی
ویتامین ث 500
شیراز
داروخانه دکترگشتاسبی-معالی آباد
ویتامین ث 500
شیراز
دارخانه دکتر احمد غلامی
ویتامین ث 500
شیراز
داروخانه دکتر پوریزدان پرست
ویتامین ث 500
شیراز
داروخانه دکتر پولادی
ویتامین ث 500
شیراز
داروخانه شبانه روزی ابوریحان(دکتر پورنوروز )
ویتامین ث 500
شیراز
درمانگاه انصار
ویتامین ث 500
شیراز
دکتر زهرا لطیف پور
ویتامین ث 500
شیراز
دکتر سولماز رحمانی نمدی (بیمارستان قائم فیروزآباد)
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
قزویندکتر شهاب زاده
زینک
قزویندکتر لشگري
زینک
قزویندکتر مهرگان
زینک
قزویندکتر عنصرودي
منیزیم
قزویندکتر غلامپور
منیزیم
قزوینداروخانه پاستور (داروئي)(A)
مولتی ویتامین
قزویندکتر حسيني
مولتی ویتامین
قزویندکتر مهرداد غياثوند
مولتی ویتامین
قزوینداروخانه خيام
ویتامین ث 1000
قزویندکتر پورهاشمي
ویتامین ث 1000
قزویندکتر جواهرچيان
ویتامین ث 1000
قزویندکتر حقاني
ویتامین ث 1000
قزویندکتر روزبهاني
ویتامین ث 1000
قزویندکتر ساربانها
ویتامین ث 1000
قزویندکتر طاهرخاني
ویتامین ث 1000
قزوینداروخانه سلامت قزوين
ویتامین ث 500
قزویندکتر خالقي نژاد
ویتامین ث 500
قزویندکتر محبوبي فر
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
قمداروخانه امام علی (ع)
چیتوسان
قمداروخانه دارالشفاء حضرت مهدی(عج)
زینک
قمداروخانه دکتر اسماعيل بيگ
زینک
قمداروخانه دکتر امير غلامي - اراک
زینک
قمداروخانه دکتر مشرقی کاشان
زینک
قمداروخانه شبانه روزی امام رضا کاشان
زینک
قمداروخانه شبانه روزی کیمیا
زینک
قمداروخانه فاطمه الزهرا(س) اراک
زینک
قمداروخانه مهر کاشان
زینک
قمداروخانه بیمارستان قدس
مولتی ویتامین
قمداروخانه درمان-اراک
مولتی ویتامین
قمداروخانه شبانه روزي دکتر آذرباني اراک
مولتی ویتامین
قمداروخانه شبانه روزی دکتر اسماعیلی
مولتی ویتامین
قمداروخانه جلالی
ویتامین ث 1000
قمداروخانه دکتر امیریان
ویتامین ث 1000
قمداروخانه دکتر رستمي
ویتامین ث 1000
قمداروخانه دکتر رمضانی
ویتامین ث 1000
قمداروخانه دکتر سبزه کار
ویتامین ث 1000
قمداروخانه دکتر صبوحي قم
ویتامین ث 1000
قمداروخانه دکتر عزيزي -اراک
ویتامین ث 1000
قمداروخانه دکتر غفوري -ساوه
ویتامین ث 1000
قمداروخانه دکتر قواميان
ویتامین ث 1000
قمداروخانه دکتر موسوي
ویتامین ث 1000
قمداروخانه شبانه روزی دکتر قاسمی
ویتامین ث 1000
قمداروخانه قانون(قم)
ویتامین ث 1000
قم دکتر محمودی اراک
ویتامین ث 500
قمداروخانه دكتر پارسا قم
ویتامین ث 500
قمداروخانه دکتر بهمنی
ویتامین ث 500
قمداروخانه دکتر جمشیدی
ویتامین ث 500
قمداروخانه دکتر دبیراراک
ویتامین ث 500
قمداروخانه دکتر مشايخي -اراک
ویتامین ث 500
قمداروخانه روزانه دکتر يادگاري اراک
ویتامین ث 500
قمداروخانه فرمهینی فراهان
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
کرجداروخانه اشکان
آسوپرا
کرجداروخانه دکترخاتمی(A)*دارویی*
زینک
کرجداروخانه دکتر بنت الهدی خوشخو
زینک
کرجداروخانه امیریان(A)*دارویی
مولتی ویتامین
کرجداروخانه خاقانی(A)*داروئی*
مولتی ویتامین
کرجداروخانه دكتر مصطفي بركم (دارويي)(A)
مولتی ویتامین
کرجداروخانه دكتر نغمه سعيدي (داروئي)(A)
مولتی ویتامین
کرجداروخانه دکتر میرترابی(+A)*دارویی*
مولتی ویتامین
کرجداروخانه دکتربهشتی زاده(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
کرجداروخانه دکترهوشمند(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
کرجداروخانه سپند(A)
مولتی ویتامین
کرجداروخانه سرمدی(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
کرجداروخانه شبانه روزی دکتریعقوبی(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
کرجداروخانه مرتضائی فرد(A*دارویی*
مولتی ویتامین
کرجداروخانه مرکزی باغستان(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
کرجداروخانه مرکزی پرند(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
کرجداروخانه ملحم آذر(A)*داروئی*
مولتی ویتامین
کرجداروخانه واحدی(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
کرجداروخانه یاسین(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
کرجداروخانه دکتراحمدپور(A+) *دارویی*
ویتامین ث 1000
کرجداروخانه دکترتهرانی(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
کرجداروخانه کرمانی(A+)*دارویی*
ویتامین ث 1000
کرجداروخانه دکتر امامی
ویتامین ث 1000
کرجداروخانه دکتر هادی
ویتامین ث 1000
کرجداروخانه دکتر رهروان(A)*دارویی*
ویتامین ث 500
کرجداروخانه دکتر مریم یزدی پور(A)*دارویی*
ویتامین ث 500
کرجداروخانه رضوانی(A)*دارویی*
ویتامین ث 500
کرجداروخانه ناصر ابوالفتحی (A)*دارویی*
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
کرمانداروخانه ابوریحان(A)دارویی*
آسوپرا
کرمانداروخانه دکتر ملائي رفسنجان
آووکادو سویا
کرمانداروخانه بیمارستان امام رضا (ع)
زینک
کرمانداروخانه شبانه روزی امام حسین (ع) رفسنجان
زینک
کرمانداروخانه شبانه روزی صاحب الزمان(A+)*دارویی*
مولتی ویتامین
کرمانداروخانه دکتر بنی اسدی کرمان
مولتی ویتامین
کرمانداروخانه شبانه روزی دکتر آهنگ
مولتی ویتامین
کرمانداروخانه شبانه روزی گلشهر
مولتی ویتامین
کرمانداروخانه شهدادی
مولتی ویتامین
کرمانداروخانه دکتر اسلامي کرمان
ویتامین ث 1000
کرمانداروخانه دکتر محمدی چترود
ویتامین ث 1000
کرمانداروخانه فارابي
ویتامین ث 1000
کرمانداروخانه فردوس کرمان
ویتامین ث 1000
کرمانداروخانه رسالت(A+)دارویی*
ویتامین ث 500
کرمانداروخانه دکتر محبی .
ویتامین ث 500
کرمانداروخانه دکترعایلی سیرجان
ویتامین ث 500
کرمانداروخانه شبانه روزی دکتر اقدسی کرمان
ویتامین ث 500
کرمانداروخانه شبانه روزی دکتر فرمان آراء کرمان
ویتامین ث 500
کرمانداروخانه شبانه روزی دکتر یزدانی سیرجان
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
کرمانشاهخاتم الانبيا - دکتر شبيبي
آووکادو سویا
کرمانشاهداروخانه دکتر بهرامی
آووکادو سویا
کرمانشاهداروخانه دکتر رشیدی- سنندج
آووکادو سویا
کرمانشاهداروخانه دکتر عبدی(A)
آووکادو سویا
کرمانشاهداروخانه دکتر علی ویسی-سنندج
آووکادو سویا
کرمانشاهداروخانه دکتر قزلباش(A)*دارویی*
آووکادو سویا
کرمانشاهداروخانه دکتر کیمیا شفیعی
آووکادو سویا
کرمانشاهداروخانه دکتر محمودی روانسر
آووکادو سویا
کرمانشاهداروخانه شبانه روزی خاتم الانبیاء(A)*دارویی*
آووکادو سویا
کرمانشاهداروخانه شبانه روزی دکتر رشیدی ایلام
آووکادو سویا
کرمانشاهدکتر حمزه
آووکادو سویا
کرمانشاهدکتر عاطفه رشيدي
آووکادو سویا
کرمانشاهدکتر همتي
آووکادو سویا
کرمانشاهداروخانه دکتر حمید روحانی -کامیاران
چیتوسان
کرمانشاهداروخانه دکتر ورمزیار- سنندج
چیتوسان
کرمانشاهداروخانه دکترخوشنام فر
زینک
کرمانشاهدکتر يوسف بيگي
زینک
کرمانشاهبيمارستان کوثر
مولتی ویتامین
کرمانشاهبیمارستان حضرت رسول آبدانان-ش پدیده سلامت امیدان
مولتی ویتامین
کرمانشاهداروخانه دکتر امیری سرپل ذهاب
مولتی ویتامین
کرمانشاهداروخانه دکتر خدیو -سنندج
مولتی ویتامین
کرمانشاهداروخانه دکتر قیطاسی ایلام
مولتی ویتامین
کرمانشاهداروخانه دکترعلی دنیائی رودسری-اسلام اباد غرب
مولتی ویتامین
کرمانشاهداروخانه شفا- سنندج
مولتی ویتامین
کرمانشاهداروخانه فرجاد(A)*داروئی*
مولتی ویتامین
کرمانشاهداروخانه دکتر فرشید پیری-سنندج
ویتامین ث 1000
کرمانشاهداروخانه دکتر گزانی- سنندج
ویتامین ث 1000
کرمانشاهداورخانه دادالهی ساراب(A)*داروئی*
ویتامین ث 1000
کرمانشاهدکتر دارابي نيا
ویتامین ث 1000
کرمانشاهدکتر قرباني
ویتامین ث 1000
کرمانشاهبیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه- دکتر فرشاد کریمی
ویتامین ث 500
کرمانشاهداروخانه دکتر احمد زاده آبدانان
ویتامین ث 500
کرمانشاهداروخانه دکتر الهام دوستی
ویتامین ث 500
کرمانشاهداروخانه شهید قاضی - سنندج
ویتامین ث 500
کرمانشاهداروخانه کیمیا(A)
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
گرگانداروخانه حکیم
زینک
گرگانداروخانه دکتر سعادت
زینک
گرگانداروخانه شبانه روزی دکتر محمدخانی
زینک
گرگانداروخانه هلال احمر گنبد
زینک
گرگانداروخانه دکتر عاطفی
مولتی ویتامین
گرگانداروخانه دکتر مومن
مولتی ویتامین
گرگانداروخانه شبانه روزی دکتر نصیری
مولتی ویتامین
گرگانداروخانه شبانه روزی دکتر یگان محمدی
مولتی ویتامین
گرگانداروخانه ولیعصر(عج)
مولتی ویتامین
گرگانداروخانه دکتر افشین
ویتامین ث 1000
گرگانداروخانه دکتر سلیمی
ویتامین ث 1000
گرگانداروخانه دکتر طزره ای
ویتامین ث 1000
گرگانداروخانه دکتر عبدل آبادی
ویتامین ث 1000
گرگانداروخانه دکتر کاظمی
ویتامین ث 1000
گرگانداروخانه دکتر کیا موسوی
ویتامین ث 1000
گرگانداروخانه شبانه روزی دکتر سلیمانی منش
ویتامین ث 1000
گرگانداروخانه شبانه روزی دکتر مهشید - گنبد
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه آریا بجنورد
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه پیام
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه دکتر اشتهاری
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه دکتر آدینه زاده
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه دکتر باباکردی
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه دکتر تقی پور
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه دکتر حقیقت طلب
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه دکتر خراسانی
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه دکتر خندان آق قلا
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه دکتر زاهدی
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه دکتر شه پرست
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه دکتر شهریاری(آشخانه)
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه دکتر عامریان
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه دکتر همایونی
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه دکتر وحدانی رضا
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه روزانه دکتر غفاری گرگان
ویتامین ث 500
گرگانداروخانه شبانه روزی دکتر نازی
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
مازندرانداروخانه دکتر هاشم حسینی سرخرود
آووکادو سویا
مازندرانداروخانه دکتر مازیار محمودآباد
زینک
مازندرانداروخانه دکتر وحدانی آمل
زینک
مازندرانداروخانه دکتر پریدل(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
مازندرانداروخانه دکتر رئیسی*دارویی*
مولتی ویتامین
مازندرانداروخانه دکتر سالاریان(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
مازندرانداروخانه دکتر مهدی زاده(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
مازندرانداروخانه روزانه دکتر جمعه(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
مازندرانداروخانه شبانه روزی صالحیان(A)
مولتی ویتامین
مازندرانداروخانه شبانه روزی نور(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
مازندرانداروخانه محمدی(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
مازندرانداروخانه محمود برادران(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
مازندرانداروخانه یزدی(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
مازندرانداروخانه پیروز مازندران(دکتر عسگریان
مولتی ویتامین
مازندرانداروخانه دکتر اکبرزاده ساری
مولتی ویتامین
مازندرانداروخانه دکتر حسین پور نوشهر
مولتی ویتامین
مازندرانشبانه روزي دکتر صالحيان
مولتی ویتامین
مازندرانداروخانه محسنی(A)*دارویی*
ویتامین ث 1000
مازندرانداروخانه خانم دکتر کلانتری ساری
ویتامین ث 1000
مازندرانداروخانه دکتر گودرزیان ساری
ویتامین ث 1000
مازندراندکتر ابراهيمي
ویتامین ث 1000
مازندراندکتر سيفي
ویتامین ث 1000
مازندرانداروخانه دکتر داعی نیاکی(A)*دارویی*
ویتامین ث 500
مازندرانداروخانه دکتر مریدپور(A)*دارویی*
ویتامین ث 500
مازندرانداروخانه دکتر ناظری*دارویی*
ویتامین ث 500
مازندرانداروخانه روزانه خرمی(A)
ویتامین ث 500
مازندرانداروخانه سینا ا(A)*دارویی*
ویتامین ث 500
مازندرانداروخانه شبانه روزی پاستور(A)*دارویی*
ویتامین ث 500
مازندرانداروخانه شبانه روزی مهرگان*دارویی*
ویتامین ث 500
مازندرانداروخانه شبانه روزی دکتر داعی نیاکی
ویتامین ث 500
مازندرانداروخانه شبانه روزی دکتر وحدانی آملی
ویتامین ث 500
مازندراندکتر عامری
ویتامین ث 500
مازندراندکتر افتاده
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
مشهدداروخانه دکتر برومند
آسوپرا
مشهدداروخانه دکتر علی اکبر دربنایی
آسوپرا
مشهدسمانه احمدی
آسوپرا
مشهددارالشفا امام آستان قدس
آووکادو سویا
مشهدداروخانه دکتر هاشمی مریم
آووکادو سویا
مشهدداروخانه دکترسیدمهران موسوی
آووکادو سویا
مشهدداروخانه دکتر صادقیان محمد
زینک
مشهدداروخانه دکتر قاسم اف
زینک
مشهدداروخانه دکتر کریمی غلامرضا
زینک
مشهدداروخانه مدیکال
زینک
مشهدداروخانه ابراهیمی دلار(A+)دارویی*
مولتی ویتامین
مشهدداروخانه دارالشفاء(A)*دارویی*
مولتی ویتامین
مشهدداروخانه درمانگاه ولیعصر (عج)
مولتی ویتامین
مشهدداروخانه دکتر شیرازی*دارویی*
ویتامین ث 1000
مشهدداروخانه دکتر صفریان
ویتامین ث 1000
مشهدداروخانه دکتر اشعری
ویتامین ث 1000
مشهدداروخانه دکتر رحمانیان
ویتامین ث 1000
مشهدداروخانه دکتر علي شاهاني
ویتامین ث 1000
مشهدداروخانه دکتر نظری تولایی
ویتامین ث 1000
مشهدداروخانه علي بهزاد
ویتامین ث 1000
مشهدعطیه براغوش
ویتامین ث 1000
مشهدداروخانه کریمی (A) دارویی*
ویتامین ث 500
مشهدداروخانه ولیعصر*دارویی* (A)
ویتامین ث 500
مشهدداروخانه دکتر ادبی مهدی
ویتامین ث 500
مشهدداروخانه دکتر شفاعی(مشهد)
ویتامین ث 500
شهرداروخانهنام محصول
همدانداروخانه شفا (همدان)
اپی مدیوم
همدانداروخانه لقمان
اپی مدیوم
همدانبیمارستان قائم اسدآباد
آووکادو سویا
همدانداروخانه الوند
آووکادو سویا
همدانداروخانه دکتر حسین خانی
آووکادو سویا
همدانداروخانه دکتر مهدی پور
آووکادو سویا
همدانداروخانه دکتر موسوی
آووکادو سویا
همدانداروخانه دکترخواجوی
آووکادو سویا
همدانداروخانه دکترعراقچی
آووکادو سویا
همدانداروخانه شبانه روزی دکتر جباری
آووکادو سویا
همدانداروخانه شبانه روزی دکتر ضرغامی
آووکادو سویا
همدانشرکت تعاونی داروسازان عصر جدید آتیه نگر
آووکادو سویا
همدانداروخانه دکتر زهره احمدی پور
زینک
همدانداروخانه دکتر عطار
ویتامین ث 1000
همدانداروخانه دکتر یوسفی نسب
ویتامین ث 1000
شهرداروخانهنام محصول
یزدداروخانه رازي
آسوپرا
یزدداروخانه دکتر مريم شاکر اردکاني
زینک
یزدداروخانه جمعيت هلال احمر يزد
مولتی ویتامین
یزدداروخانه دكتر افروز دوانی
مولتی ویتامین
یزدداروخانه دكتر محمد علی عمادی
مولتی ویتامین
یزدداروخانه دكتر میرسلیمی
مولتی ویتامین
یزدداروخانه دكتر نوشین كرامتی
مولتی ویتامین
یزدداروخانه دکتر حسين دهقان
مولتی ویتامین
یزدداروخانه دکتر سيد محمد مشکات
مولتی ویتامین
یزدداروخانه اميد
ویتامین ث 1000
یزدداروخانه دکتر احمد سرافراز اردکاني
ویتامین ث 1000
یزدداروخانه دکتر جواد اميري فرد
ویتامین ث 1000
یزدداروخانه دکتر دهستاني
ویتامین ث 1000
یزدداروخانه دکتر زهرا امامي
ویتامین ث 1000
یزدداروخانه دکتر کاظم سخنور
ویتامین ث 1000
یزدداروخانه دکتر محسن حقير
ویتامین ث 1000
یزدداروخانه دکترسيد جلال محامدي
ویتامین ث 1000
یزدداروخانه شبانه روزي رازي اردکان
ویتامین ث 1000
یزدداروخانه دکتر افسر باقي
ویتامین ث 500
یزدداروخانه دکتر حسن بقايي
ویتامین ث 500
یزدداروخانه دکتر فرزاد فخار
ویتامین ث 500
یزدداروخانه دکتر قلي زاده
ویتامین ث 500
یزدداروخانه دکتر ليلا صالحي
ویتامین ث 500
یزدداروخانه شبانه روزي شفا اردکان
ویتامین ث 500