بررسی تاثیر مکمل عصاره پوست درخت کاج دریایی فرانسوي ( الیگوپین) بر میزان LDL و HDL گروه زنان منتخب مبتلا به دیابت نوع دو

بیماري دیابت یکی از بیماري هاي مزمن شایع در دنیا می باشد. که به دلیل فقدان ترشح میزان کافی انسولین و یا عدم توانایی بدن در استفاده از انسولین بوجود می آید. نکته مهم در مورد اپیدمیولوژي این بیماري روند رو به رشد موارد بیماري در طی سال هاي آتی می باشد.  انجمن بین المللی دیابت ، تخمین زدند که میزان ابتلا به دیابت در جهان از 463 میلیون نفر در سال 2019 به 578 میلیون نفر در سال 2030 برسد که حدود  90 درصد این آمار را مبتلایان به دیابت نوع دو شامل می شود که در کشور ایران، میزان شیوع این بیماري در سنین 20 تا 79 سال حدود 10 درصد می باشد.

  شایعترین علت مرگ و میر در بیماران دیابتی نوع دو

شایعترین علت ناتوانی و مرگ و میر در بیماران دیابت نوع دو بیماری هاي قلبی عروقی می باشد. عوامل خطر متعددي براي بیماري قلبی عروقی در بیماران دیابتی وجود دارد. سردسته این عوامل خطر، اختلالات چربی خون و فشارخون است. شناسایی و مداخله به موقع در این بیماران، از بروز عوارض مزمن از جمله بیماری هاي قلبی و عروقی و سکته هاي قلبی پیشگیري می نماید.

علاوه بر تغییر در عادات غذایی به منظور کنترل فاکتورهاي خطر از جمله لیپوپروتئین هاي خون، داروهاي شیمیایی متعددي براي کنترل این عوارض کشف و در حال حاضر به مصرف می رسند. که علاوه بر داشتن عوارض جانبی مختلف این قبیل داروها، هزینه زیادي را براي خانواده و دولت ها به همراه خواهد داشت.

تاثیر مکمل هاي گیاهی در کنترل چربی خون

با در نظر گرفتن عوارض جانبی مصرف این داروها در بلند مدت، استفاده از مکمل هاي گیاهی می تواند روش موثرتري جهت کنترل عوارض حاد و مزمن و کاهش مصرف داروهاي کنترل چربی خون در این بیماران باشد. یکی از این  مکمل هاي گیاهی عصاره پوست درخت کاج دریایی فرانسوي یک مکمل رژیمی غنی از پروسیانیدین می باشد. که با ماده موثره یکسان و تحت نام تجاري الیگوپین عرضه می شود.

الیگوپین چیست؟

الیگوپین یک پودر قهوه اي مایل به قرمز است که از پوست درخت کاج دریایی فرانسوي استخراج می شود. هر کپسول الیگوپین محتوي 50 میلی گرم  پوست درخت کاج دریایی فرانسوي بوده که ماده موثره اصلی این مکمل پروسیانیدین می باشد  و بعنوان یک ترکیب آنتی اکسیدانی قوي ، حدود 67 تا 75 درصد ترکیب این مکمل را تشکیل می دهد.

پژوهش

بر اساس تجزیه و تحلیل یافته هاي این پژوهش، مصرف همزمان روزانه 100 میلی گرم مکمل الیگوپین به مدت شش هفته در گروه زنان منتخب، منجر به تغییرات معنا دار LDL در گروه مکمل در مقایسه با دارونما گردیده است. همچنین میزان HDL تغییرات معنا داري را در گروه مکمل در مقایسه با دارونما نداشته است. به نظر می رسد. تاثیرات مثبت این مکمل در کنترل لیپوپروتئینهاي خون بخصوص میزان LDL، به دلیل مکانیسم کاهش استرس اکسیداتیو و رادیکال هاي آزاد پلاسما و در نتیجه بهبود سطح پروفایل هاي لیپیدي خون باشد.

روند پژوهش

در مطالعه ایی که در سال 2010 انجام شد. مصرف این مکمل در زنان و مردان مبتلا به سندروم متابولیک، تغییرات معناداري در میزان HDL در گروه مکمل در مقایسه با گروه دارونما مشاهده شد. در پایان، لازم است که به محدودیت هاي خارج از کنترل پژوهش حال حاضر اشاره شود. که شامل عدم گزارش تغییرات احتمالی در میزان، نوع و دفعات داروهاي مصرفی، مصرف هم زمان هرگونه مکمل گیاهی، ویتامین و مواد معدنی خوراکی بدون گزارش قبلی، عدم گزارش تغییرات احتمالی در رژیم غذایی روزانه در طول مدت پژوهش، عدم گزارش تغییرات احتمالی در میزان فعالیت، خواب شبانه روزی یا هرگونه تغییرات پایدار احتمالی در شخصیت، و اتفاقات روزمره اقتصادي، ویژگی روانی، انگیزه هاي فردي و شغلی بوده است. که می توانست موثر بر استمرار اجتماعی و همکاري در پژوهش موثر باشد.

پیشنهادات پژوهش

با توجه به پیشینه مطالعات انجام شده، پیشنهاد می شود. مطالعات آتی مصرف مکمل الیگوپین در بیماران دیابتی نوع دو که داروي کاهنده چربی خون استفاده نمی کنند، با میزان دوز مصرفی به میزان  200 میلی گرم مکمل الیگوپین در روز و یا در بازه زمانی کوتاه مدت دو تا سه  هفته ایی و بلند مدت سه تا شش ماهه انجام شود. همچنین تاثیر این مکمل بر فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و یا سایر شاخص هاي لیپوپروتئینی خون مثل کلسترول و تري گلیسیرید. هم به عنوان متغیرهاي اصلی بررسی شود. در ضمن می توان به انجام مطالعات اثربخشی مصرف همزمان این مکمل در گروه مردان مبتلا به دیابت نوع دو پرداخت.

Reference:

The Effects of Supplement French Pine Bark Extract (Oligopin) on LDL and HDL in Selected Women with Type II Diabetic. October 2020. Journal of Diabetes Nursing 8(3)