کرومیوم یکی از مواد معدنی ضروری است که به نظر می رسد برای هموستاز طبیعی:

 • گلوکز
 • چربی
 • کنترل قند خون

در افراد لازم است. کرومیوم سه ظرفیتی در یک مجموعه به نام عامل تحمل گلوکز که از نظر بیولوژیکی فعال در نظر گرفته می شود. در این مقاله به بررسی تعیین اثر کروم در کنترل قند خون بیماران دیابتی خواهیم پرداخت.

پیدایش کرومیوم در تعیین اثر کروم در کنترل قند خون بیماران دیابتی

کرومیوم نخستین بار در مخمر آبجو کشف شد و کمبود شدید کرومیوم منجر به:

 • مقاومت انسولین
 • کاهش دیابت
 • عدم کنترل قند خون

می گردد. در شرایط عادی کرومیوم با اتصال به الیگوپپتیدی با وزن مولکولی کم تعداد گیرنده های انسولین را افزایش میدهد که به دنبال آن:

 • افزایش آنزیم های گیرنده انسولین
 • تنظیم قند خون
 • تنظیم هموگلوبین گلیکوزیله شده (HbA1c)

به سبب کنترل قند خون را خواهیم داشت. بررسی های انجام شده در محیط خارج از بدن نشان داده اند که کرومیوم به ویژه کرومیوم باند شده به نیاسین می تواند:

 • مقاومت به انسولین را کاهش دهد.
 • سطح کلسترول را پایین آورد.

کنترل قند خون

تجویز کرومیوم پیکولینات حساسیت به انسولین را با تشدید تحریک گیرنده های انسولین افزایش می دهد.

نتیجه گیری

مصرف کرومیوم به دنبال فعالیت های بدنی می تواند سبب:

 • افزایش توده عضلانی
 • سوخت بیشتر چربی های بدن
 • بهبود سوخت و ساز گلوکز و چربی

گردد. مکمل چیتوزان شرکت پرارین پارس حاوی ماده موثره چیتوزان و کرومیوم جهت لاغری و کنترل قند خون در افراد می باشد.