روشي موثر براي كاهش فيبريلاسيون دهليزي

ویتامین ث جوشان خوراكي به همراه بتا بلوكرها میتواند روشی موثر برای كاهش فيبريلاسيون دهليزی به دنبال عمل جراحي باي پس عروق كرونر است.

شايع ترين آريتمي به دنبال عمل جراحي

فيبريلاسيون دهليزي، پس از تاكي كاردي سينوسي شايع ترين آريتمي به دنبال عمل جراحي باي پس عروق كرونر یا GABG می باشد. بروز فيبريلاسيون دهليزي پس از عمل جراحي باي پس عروق كرونر بر اساس تعريف مورد استفاده، روش مانيتورينگ بيماران پس از عمل و تغيير مشخصات بيمار اني كه قرار است مورد عمل جراحي باي پس عروق كرونر قرار گيرند متفاوت مي باشد . شيوع فيبريلاسيون دهليزي پس از عمل جراحي باي پس عروق كرونر در مطالعاتي كه 300 بيمار يا بيشتر را بررسي كرده اند بين 17 تا 33 درصد متغير بوده است. بيماراني كه مورد جراحي باي پس كرونر همراه با جراحي دريچه اي قرار مي گيرند، نسبت به عمل جراحي باي پس كرونر شيوع بالاتري از فيبريلاسيون دهليزي پس از عمل نشان مي دهند.

فيبريلاسيون دهليزي پس از جراحي باي پس عروق كرونر در اغلب موارد خود محدود شونده است و در عرض يك الي سه روز ، 80 درصد اين بيماران تنها با درمان ديگوكسين يا بتابلوكر به ريتم سينوسي بر مي گردند .

خطرات فيبريلاسيون دهليزي

در بعضي موارد فيبريلاسيون دهليزي مي تواند خطر:

  • سكته مغزي
  • هيپرتانسيون
  • ادم ريه

را افزايش دهد .به طور كلي بيماراني كه دچار فيبريلاسيون دهليزي پس از عمل جراحي مي شوند، افز ايش قابل توجهي در ميزان مرگ و مير 30 روزه و شش ماهه دارند .

عوارض شيوع بالاي فيبريلاسيون دهليزي

به علت شيوع بالاي فيبريلاسيون دهليزي پس از جراحي قلب:

  • موربيديته
  • مورتاليته و مخارج مربوط به آن
  • مشكل بودن تشخيص قابل اعتماد بيماراني كه در خطر فيبريلاسيون دهليزي پس از عمل قرار دارند.
  • انجام درمان پيشگيرانه براي اغلب بيماراني كه قرار است مورد بای پس کرونر قرار بگيرند.

شايع مي باشد. كلية بيماراني كه ممنوعيتي ندارند بايد بتابلوكر را قبل و پس از جراحي دريافت كنند . حتي پس از درمان پيش گيرانه با بتابلوكرها ، فيبريلاسيون دهليزي گذراي علامت دار حداقل در 25 درصد بيماران پس از GABG روي مي دهد . تأثير استفاده از  داروهاي ضد آريتمي مشخص نيست و ممكن است عوارضی مانند: التهاب و استرس نامطلوبي به همراه داشته باشد .

درمان هاي  كاهش التهاب و استرس اكسيداتيو

درمان هايي كه در جهت كاهش التهاب و استرس اكسيداتيو انجام مي شوند ممكن است اثرات مناسبي بر باز آرايي بطني داشته باشند . مكمل ویتامین ث جوشان ممكن است بروز كلي عواملی مانند: فيبريلاسيون و فلوتر دهليزي را در بيماراني كه مورد جراحي باي پس عروق كرونر قرار گرفته اند كاهش دهد. از آنجا كه بتابلوكر به تنهايي براي پيشگيري از فيبريلاسيون دهليزي پس از GABG كافي نمي باشد و به نظر مي رسد كه ویتامین ث جوشان درماني مؤثر و نسبتا بي خطر باشد.

مطالعات فيبريلاسيون دهليزي

ارزيابي اثر تجويز همزمان با ویتامین ث جوشان ا بتابلوكرها

اين مطالعه براي ارزيابي اثر تجويز همزمان ویتامین ث جوشان با بتابلوكرها در كاهش فيبريلاسيون دهليزي پس از GABG طراحي شده است. محققین با تجويز مكمل ویتامین ث جوشان شب قبل از عمل و پس از عمل به بيماراني كه مورد عمل جراحي باي پس کرونر قرار گرفته بودند.

درمان ویتامین ث جوشان در كاهش فيبريلاسيون دهليزي

نشان دادند كه درمان با ویتامین ث جوشان اثر قابل ملاحظه اي در كاهش فيبريلاسيون دهليزي پس از GABG دارد. در مطالعه ديگر ویتامین ث جوشان خوراكي عود زودرس پس از كارديو ورسيون الكتريكي را كاهش داد.

پيشگيري از فيبريلاسيون دهليزي با بتابلوكرها

از آنجايي كه اغلب مطالعات نشان داده بودند كه:

بتابلوكرها براي پيشگيري از فيبريلاسيون دهليزي پس از GABG موثر می باشد.

در اين مطالعه بتابلوكرها را با مكمل ویتامین ث جوشان بطور همزمان تجويز كرده اند و متوجه شدند كه تركيب ویتامین ث جوشان و بتابلوكر از بتابلوكر تنها در كاهش فيبريلاسيون دهليزي پس از GABG موثرتر است و نتايج آناليز تك عاملي و چند عاملي فرضيه آن ها را تاييد كرد . بروز پاية فيبريلاسيون دهليزي پس از GABG در جمعيت كنترل آن ها كه تنها با بتابلوكر درمان شده بودند 26 درصد بود . در بيماراني كه مورد جراحي قلب قرار مي گيرند مستعد به فيبريلاسيون دهليزي پس از عمل مي باشند كه علت آن غير يكنواخت شدن خفيف پراكنش زمان تحريك ناپذيري دهليزي است .

زمان حول و حوش عمل با آسيب ايسكميك / پرفوزيون مجدد، مشخص مي شود كه منجر به پاسخ التهابي تاخيري مي شود كه كاهش آنتي  پلاسما را در پی دارد. محققان نشان دادند كه ضربان سازي سريع  دهليزي منجر به افزايش پراكسي نيتريت می شود و افزايش پراكسي نيتريت با بروز فيبريلاسيون دهليزي در انسان مرتبط است. همچنين سطوح, ویتامین ث دهليزي به دنبال ضربان سازي سريع دهليزي كاهش مي يابند.

مزایای مصرف ویتامین ث

 به عنوان يك آنتي اكسيدان قادر است كه از آثار استرس اكسيداتيو كه توسط فعاليت زياد دهليزي توسط ضربان سازي، افزايش تون سمپاتيك و آسيب ايسكمي/پرفوزيون مجدد ناشي از جراحي قلبی ايجاد مي شود ، پيشگيري می كند. آثار سودمند ویتامین ث جوشان تكميلي به نظر مي رسد كه احتمالا مربوط به كاهش تجمع پراكسي نيتريت و يا برقراري مجدد سطوح ویتامین ث داخل سلولي و نيز اثرات سودمند هم زمان بر احياي سلولي باشد  اضافه بار كلسيم و تغيير همزمان در وضعيت احياي سلولي ممكن است نقش مهمي در ايجاد آريتمي هاي دهليزي داشته باشند .

بیماری فيبريلاسيون دهليزي پس از عمل جراحی

در بيماراني كه پس از عمل جراحي دچار فيبريلاسيون دهليزي مي شوند، سطوح در گردش نوراپي نفرين افزايش مي يابد و افزايش ورود كلسيم از طريق (كانال كلسيمي) مورد انتظار خواهد بود. بنابراين تاثير بتابلوكر مي تواند سبب عواملی مانند: كاهش آثار تون بالاي سمپاتيك باشد كه به دنبال جراحي قبلي روي مي دهد، كاهش اضافه بار كلسيم و یا به كند كردن ريت سينوسي كمك مي كند.

اثر تجويز همزمان بتابلوكرها و ویتامین ث

تجويز همزمان بتابلوكرها و ویتامین ث جوشان مي تواند منجر به تجمع اثرات مفيد شود. كاهش آثار تون سمپاتيك، كاهش اضافه بار كلسيم و كند كردن تعداد ضربان سينوسي (توسط بتابلوكرها ) همراه با كاهش تجمع پراكسي نيتريت و حفظ مقادير اسید آسکوربیک سلولي به عنوان يك آنتي اكسيدان براي پيشگيري از استرس اكسيداتيو ، ممكن است منجر به كاهش در فيبريلاسيون دهليزي به دنبال GABG  شود . بالاترين بروز فيبريلاسيون دهليزي در روزهاي دوم تا سوم بعد از عمل ديده مي شود و تعداد كمي از بيماران بعد از چهار روز از جراحي دچار فيبريلا سيون دهليزي مي شوند.

كمتر از 10 درصد موارد فيبريلاسيون دهليزي در روز اول پس از عمل جراحي روي مي دهد. همان گونه كه انتظار مي رفت متوسط زمان بستري در افراد مبتلا به فيبريلاسيون دهليزي بيشتر از متوسط طول مدت بستري پس از جراحي در افراد با ريتم سينوسي بود. ویتامین ث جوشان درمان ارزان قيمت، كم عارضه و كم خطري است كه به خوبي توسط بيمار قبول و تحمل مي شود و بنابراين افزودن ویتامین ث جوشان قبل و پس از GABG به رژیم استاندارد توصيه شدة بتابلوكر مي تواند منجر به اثرات سودمند اضافي در پيشگيري از فيبريلاسيون دهليزي پس از GABG شود.

منابع:

Eslami M, Badkoubeh RS, Mousavi M, Radmehr H, Salehi M,Tavakoli N, Avadi MR. Oral ascorbic acid in combination with beta-blockers is more effective than beta-blockers alone in the prevention of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting. Tex Heart Inst J. 2007;34(3):268-74. PMID: 17948074; PMCID: PMC1995047.