کیست های تخمدانی غیرسرطانی، به انواع:

 • فوليكولی
 • جسم زرد
 • هموراژيک
 • درموئيد

تقسيم بندي ميشوند .

 • سن
 • نـژاد
 • تاريخچه خانوادگی
 • زمینه های ارثی

از مهمتـرين عوامـل مؤثر در پيدايش کیست های تخمدانی غیرسرطانی مي باشند.  در این راستا، مطالعات زيـادي نشـانگر اثـر عوامـل ارثـي بـر اختلالات سيستم توليدمثلي زنانـه مـي باشـند. در مقابل، پژوهش های ديگـري بيـانگر آننـد كـه:

تاريخچـه خانوادگي ، تنها 4 تا 5 % موارد از ناهنجاريهاي تخمدان را توجيه مينمايـد.

بـدين ترتیب:

عوامـل محيطـي و شـيوه زندگي نقش مهمتري در ايجاد ناهنجاريهاي تخمدان ايفا ميكننـد:

 • هيپوتيروييديسـم
 • عـدم تـوازن هورمـونی
 • سـرطان تخمـدان
 • سـرطان سـينه
 • اخـتلال در عملكـرد فوليكولي تخمدان

از مهمترين اختلالات زمينه ساز در ابتلا بـــه كيست هـــاي تخمـــداني می باشند. از ايـــن ميـــان:

هيپوتيروييديسم يكي از برجسته ترين اختلالاتي اسـت كـه منجر به تشكيل کیست های تخمدانی ميگردد. ديابت نيز از جمله عوامل مرتبط با کیست های تخمدانی ميباشد. برخي تحقيقات نيـز نشـانگر ارتبـاط ميـان تالاسمي و کیست های تخمدانی مـي باشـند. از سويي استرس و اضطراب نيز، از برجسته ترين عوامل مؤثر در ايجاد کیست های تخمدانی هستند. برخـي از مطالعات بيانگر ارتباط معناداري ميان گـروه هـاي خـوني و تومورهاي خـوش خـيم رحـم و تخمـدان  اسـت .

نتیجه گیری:

بررسی ارتباط بين فنوتيپ گروه خونی و پیدایش کیست های تخمدانی موضـوع قابـل بررسی می باشـد.  از طرف ديگر مطالعات زيادي بيانگر ارتباط طیف وسیعی از بیماری ها و رژیم غذایی میباشند.  بنابراین:

 • کاهش تنش های روانی
 • استرس ها
 • رژیم غذایی مناسب

می توانند تا حد زیادی در پیشگیری از ابتلا به کیست های تخمدانی، ایفاگر نقش باشند. از سویی دیگر:

مصرف مکمل هایی نظیر IP-6 (اینوزیتول هگزافسفات) در خانم های مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک کمک شایانی به بهبود این اختلال می نماید.