به معنای انقباضات دردناک و ناگهــاني عــضله اســت كــه غالبــاً شــب ها رخ مــيدهــد؛ بـه طوريكـه گـاهي فـرد از شـدت درد از خـواب بيـدار ميشود. اسپاسم عضله گاهي به قدري شديد اسـت كـه در حركات و فعاليتهاي عادي و روزمره نيز محدوديت ايجاد مـي كنـد. هـر چنـد كـه علـت اصـلي گرفتگی عضلات در دوران بارداری به خوبي شناخته نشده است ولي به احتمـال زيـاد عـدم تعادل بين جذب و دفع الكتروليتهاي سرم مانند كلسيم، منيزيم، پتاسيم و ويتامينهـاي B ،E ،C  و نيـز اخـتلال در فعاليت نورون هاي حركتي نخاعي مي تواند زمينه ساز آن باشد.

يكي از وضعيتهاي شايعي كه به طور اكتسابي اسپاسم عـضلات در آن ديـده مـيشـود دوران بـارداري اسـت. نتايج مطالعات حاكي از آن است كه حدود نيمي از زنان باردار از گرفتگي عضلات ساق پا به ويـژه شـب ها شـكايت دارنـد. غالباً اين اسپاسم ها درنيمه دوم بـارداري (پـس از هفتـه بيستم) بيشتر نمايان مي شود.

عوامل زیر مستعد كننده گرفتگی عضلاني هستند:

  • اختلال درخون رساني اندامهاي تحتاني
  • عدم تعادل بين جذب
  • دفع الكتروليتها
  • دفع ويتامينها
از سوي ديگر:

در دوران بـارداري تـصفيه گلـومرولي و متعاقــب آن دفــع ادراري كلــسيم افــزايش مــييابــد، علاوه بر اين عـدم تحمـل مـواد غـذايي موجـب دريافـت ناكافي روزانه كلسيم و منيزيـم مـيشـود و نيـز نيـاز روزانه جنـين بـه كلـسيم و دريافـت آن از طريـق مـادر، موجـب كاهش سطح كلسيم خون مادر شده و بـه طـور فيزيولوژيـك براي پيـشگيري از ايـن كـاهش، هورمـون پـاراتورمون مترشحه از پاراتيروييد و نيز ويتامين D با منشاء جنين  افزايش مـي يابـد. بـه طوريكـه سـطح كلـسيم سرمي بدون تغيير باقي ميماند؛ هرچند كه كاهش غلظت آلبومين خون ميزان كلسيم  سرمي را پايين نشان مـيدهـد.

از آنجايي كه عادات غلط غذايي و بي توجهي به سـلامت مادران، مي تواند در تشديد گرفتگی عضلات مـؤثر باشـد؛ لـذا مشاوره صحيح دوران بارداري و رژيم غـذايي مناسـب و توصيه هايي جهت تغيير رفتارهاي مضر مـيتوانـد در رفع اسپاسم عضلانی موثر و تـضمين كننـده سـلامت مـادر باشـد.

محصول منیزیم ب6 شرکت پرارین پارس با هدف کاهش گرفتگی عضلانی در افراد و همچنین خانم های باردار، سبب بهبود اسپاسم های عضلانی و سلامت عضلات اسکلتی و قلبی می گردد.