استفاده از اینوزیتول در زمینه بالینی

استفاده از اینوزیتول در زمینه بالینی

در طول چند دهه گذشته، استفاده از اینوزیتول ها در اعمال بالینی همواره در حال رشد است. اینوزیتول یک پلی ال است  که به طور طبیعی در میوه ها، لوبیاها، غلات، آجیل و همچنین حیوانات وجود دارد. رایج ترین آن ها  اینوزیتول هگزافسفات، میو اینوزیتول و به دنبال آن D-chiro-اینوزیتول است. اینوزیتول ها در فسفولیپیدها یافت می شوند که به عنوان واسطه های سلولی انتقال سیگنال، در تنظیم متابولیک سلول عمل می کنند. (بیشتر…)