تأثیر تمرین ترکیبی و مصرف کیوتن در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

تأثیر تمرین ترکیبی و مصرف کیوتن در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مولتيپل اسكلروزیس (ام اس) یک بيماری خود ایمني مزمن است که در آن لنفوسيت ها از سد خوني – مغزی عبور مي کنند و فرآیندهای التهابي را در سيستم عصبي  مرکزی ایجاد نموده که مي توانند زمينه ساز ناتواني های بدني و شناختي بسياری باشند. این بيماری در جهان حدود 2.5 ميليون نفر  و در ایران 40 تا 50 هزار نفر را درگير کرده است.

میانگین سنی ابتلا به بیماری ام اس

ميانگين سن آغاز بيماری، 30 سالگي یعني زمان اشتغال و تشكيل خانواده مي باشد و بيمار را با تبعات ناتواني در انجام فعاليت های روزمرة زندگي، کاهش استقلال فردی و به دنبال آن کاهش کيفيت زندگي و تعامل اجتماعي مواجه مي سازد. با توجه به نبود درمان دارویي با تأثير قطعي و بالا بودن هزینه های این نوع از درمان، روش های غير دارویي از جمله انجام تمرین ورزشي مي تواند دست کم در بهبود علائم مؤثر باشد و به راحتي توسط بيماران مورد قبول واقع شود.

تاثیر فعالیت های ورزشی بر بیماری

در گذشته تصور مي شد که انجام تمرین ورزشي در بيماران ام اس، باعث خستگي و افزایش دمای بدن و مانع از ذخيرة بيشتر انرژی مي گردد؛ بر این اساس، انجام تمرین ورزشي برای این بيماران توصيه نميشد. اما امروزه شرکت منظم در تمرینات ورزشي به عنوان عامل مهمي در بهبود علائم و افزایش توانایي های جسماني بيماران ام اس محسوب مي شود و عقيده بر این است که عدم انجام تمرین ورزشي ممكن است ضعف و خستگي بيشتر و بدتر شدن بيماری را به همراه داشته باشد. تمرینات ورزشي به عنوان بخشي تأیيد شده در برنامة توان بخشي افراد مبتلا به ام اس، ميزان قدرت، استقامت و عملكرد قلبي – عروقي آنها را بهبود مي بخشد و خستگي را کاهش مي دهد.

روش پژوهش

هر چند اخيراً مطالعاتي تأثير مكمل کوآنزیم کيوتن را در مبتلایان به ام اس مورد توجه قرار داده اند. برای مثال، محققین پس از 12 هفته مكمل دهي کوآنزیم کيوتن (روزانه 500  ميلي گرم) در بيماران ام اس، کاهش سطح سرمي عامل تومور نكروز آلفا را در بيماران گروه تجربي در مقایسه با گروه دارونما نشان دادند. این پژوهشگران مصرف مكمل کوآنزیم کيوتن را در این بيماران در کاهش التهاب مؤثر دانستند. همچنين در پژوهش دیگری بيان کردند 12 هفته مصرف روزانه 500 ميلي گرم کوآنزیم کيوتن در بيماران ام اس خستگي و افسردگي را کاهش مي دهد.

بــه طــور خلاصه می تــوان گفــت هشـت هفتـه تمریـن ورزشـی ترکیبـی بـه همـراه مصرف مکمـل کوآنزیم کیوتن می توانـد. منجـر بـه بهبـود نحـوه و مـدت زمـان نشسـتن، برخاسـتن و سـرعت راه رفتـن (عملکـرد) بیمـاران ام اس شـود.

نتایج پژوهش

بنابرایـن توصیـه می شـود بـه منظـور حداکثـر بهره منـدی، تمریـن ترکیبـی و مصـرف مکمـل بـا هــم انجــام شــود. کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه نقــش ایــن کوآنزیــم در زنجیـره انتقـال الکتـرون و تولیـد انـرژی از مسـیر متابولیسـم هـوازی قابـل توجیـه می باشـد. بنابرایـن می تـوان ایـن روش غیـر تهاجمـی را بـرای بهبـود توانایـی جهـت انجـام فعالیت هـای روزمـره بـه بیمـاران ام اس پیشـنهاد داد.

منابع:

  • احمدی، امین، تحقیقی، امیرحسین، نیک خواه، کریم، و عسکری، رویا. (1397). تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 61(2 )، 958-970. https://sid.ir/paper/51969/fa
  • نخزری خداخیر، جواد، حقیقی، امیرحسین، حامدی نیا، محمدرضا، و احمدی، امین. (1397). تاثیر تمرین ترکیبی با غالب هوازی و مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر عملکرد عضلانی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس. افق دانش، 24(4 )، 286-293. https://sid.ir/paper/68293/fa