بررسی تاثیر مکمل عصاره پوست درخت کاج بر میزان LDL و HDL  زنان مبتلا به دیابت نوع دو

بررسی تاثیر مکمل عصاره پوست درخت کاج بر میزان LDL و HDL زنان مبتلا به دیابت نوع دو

بررسی تاثیر مکمل عصاره پوست درخت کاج دریایی فرانسوي ( الیگوپین) بر میزان LDL و HDL گروه زنان منتخب مبتلا به دیابت نوع دو

بیماري دیابت یکی از بیماري هاي مزمن شایع در دنیا می باشد. که به دلیل فقدان ترشح میزان کافی انسولین و یا عدم توانایی بدن در استفاده از انسولین بوجود می آید. نکته مهم در مورد اپیدمیولوژي این بیماري روند رو به رشد موارد بیماري در طی سال هاي آتی می باشد.  انجمن بین المللی دیابت ، تخمین زدند که میزان ابتلا به دیابت در جهان از 463 میلیون نفر در سال 2019 به 578 میلیون نفر در سال 2030 برسد که حدود  90 درصد این آمار را مبتلایان به دیابت نوع دو شامل می شود که در کشور ایران، میزان شیوع این بیماري در سنین 20 تا 79 سال حدود 10 درصد می باشد.

  شایعترین علت مرگ و میر در بیماران دیابتی نوع دو

شایعترین علت ناتوانی و مرگ و میر در بیماران دیابت نوع دو بیماری هاي قلبی عروقی می باشد. عوامل خطر متعددي براي بیماري قلبی عروقی در بیماران دیابتی وجود دارد. سردسته این عوامل خطر، اختلالات چربی خون و فشارخون است. شناسایی و مداخله به موقع در این بیماران، از بروز عوارض مزمن از جمله بیماری هاي قلبی و عروقی و سکته هاي قلبی پیشگیري می نماید.

علاوه بر تغییر در عادات غذایی به منظور کنترل فاکتورهاي خطر از جمله لیپوپروتئین هاي خون، داروهاي شیمیایی متعددي براي کنترل این عوارض کشف و در حال حاضر به مصرف می رسند. که علاوه بر داشتن عوارض جانبی مختلف این قبیل داروها، هزینه زیادي را براي خانواده و دولت ها به همراه خواهد داشت.

تاثیر مکمل هاي گیاهی در کنترل چربی خون

با در نظر گرفتن عوارض جانبی مصرف این داروها در بلند مدت، استفاده از مکمل هاي گیاهی می تواند روش موثرتري جهت کنترل عوارض حاد و مزمن و کاهش مصرف داروهاي کنترل چربی خون در این بیماران باشد. یکی از این  مکمل هاي گیاهی عصاره پوست درخت کاج دریایی فرانسوي یک مکمل رژیمی غنی از پروسیانیدین می باشد. که با ماده موثره یکسان و تحت نام تجاري الیگوپین عرضه می شود.

الیگوپین چیست؟

الیگوپین یک پودر قهوه اي مایل به قرمز است که از پوست درخت کاج دریایی فرانسوي استخراج می شود. هر کپسول الیگوپین محتوي 50 میلی گرم  پوست درخت کاج دریایی فرانسوي بوده که ماده موثره اصلی این مکمل پروسیانیدین می باشد  و بعنوان یک ترکیب آنتی اکسیدانی قوي ، حدود 67 تا 75 درصد ترکیب این مکمل را تشکیل می دهد.

پژوهش

بر اساس تجزیه و تحلیل یافته هاي این پژوهش، مصرف همزمان روزانه 100 میلی گرم مکمل الیگوپین به مدت شش هفته در گروه زنان منتخب، منجر به تغییرات معنا دار LDL در گروه مکمل در مقایسه با دارونما گردیده است. همچنین میزان HDL تغییرات معنا داري را در گروه مکمل در مقایسه با دارونما نداشته است. به نظر می رسد. تاثیرات مثبت این مکمل در کنترل لیپوپروتئینهاي خون بخصوص میزان LDL، به دلیل مکانیسم کاهش استرس اکسیداتیو و رادیکال هاي آزاد پلاسما و در نتیجه بهبود سطح پروفایل هاي لیپیدي خون باشد.

روند پژوهش

در مطالعه ایی که در سال 2010 انجام شد. مصرف این مکمل در زنان و مردان مبتلا به سندروم متابولیک، تغییرات معناداري در میزان HDL در گروه مکمل در مقایسه با گروه دارونما مشاهده شد. در پایان، لازم است که به محدودیت هاي خارج از کنترل پژوهش حال حاضر اشاره شود. که شامل عدم گزارش تغییرات احتمالی در میزان، نوع و دفعات داروهاي مصرفی، مصرف هم زمان هرگونه مکمل گیاهی، ویتامین و مواد معدنی خوراکی بدون گزارش قبلی، عدم گزارش تغییرات احتمالی در رژیم غذایی روزانه در طول مدت پژوهش، عدم گزارش تغییرات احتمالی در میزان فعالیت، خواب شبانه روزی یا هرگونه تغییرات پایدار احتمالی در شخصیت، و اتفاقات روزمره اقتصادي، ویژگی روانی، انگیزه هاي فردي و شغلی بوده است. که می توانست موثر بر استمرار اجتماعی و همکاري در پژوهش موثر باشد.

پیشنهادات پژوهش

با توجه به پیشینه مطالعات انجام شده، پیشنهاد می شود. مطالعات آتی مصرف مکمل الیگوپین در بیماران دیابتی نوع دو که داروي کاهنده چربی خون استفاده نمی کنند، با میزان دوز مصرفی به میزان  200 میلی گرم مکمل الیگوپین در روز و یا در بازه زمانی کوتاه مدت دو تا سه  هفته ایی و بلند مدت سه تا شش ماهه انجام شود. همچنین تاثیر این مکمل بر فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و یا سایر شاخص هاي لیپوپروتئینی خون مثل کلسترول و تري گلیسیرید. هم به عنوان متغیرهاي اصلی بررسی شود. در ضمن می توان به انجام مطالعات اثربخشی مصرف همزمان این مکمل در گروه مردان مبتلا به دیابت نوع دو پرداخت.

Reference:

The Effects of Supplement French Pine Bark Extract (Oligopin) on LDL and HDL in Selected Women with Type II Diabetic. October 2020. Journal of Diabetes Nursing 8(3)

تعیین اثر کروم در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

تعیین اثر کروم در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

کرومیوم

یکی از مواد معدنی ضروری است که به نظر می رسد برای هموستاز طبیعی گلوکز، چربی و کنترل قند خون در افراد لازم است. کرومیوم یکی از مواد معدنی مهم در کنترل قند خون برای افراد دیابتی است. این عنصر به عنوان یک عنصر ردیابی بسیار مهم برای فعالیت انسولین در بدن شناخته می‌شود.

معرفی کرمیوم سه ظرفیتی

کرومیوم سه ظرفیتی در یک مجموعه به نام عامل تحمل گلوکز که از نظر بیولوژیکی فعال در نظر گرفته می شود. در این مقاله به بررسی تعیین اثر کروم در کنترل قند خون بیماران دیابتی خواهیم پرداخت.

ویژگی کرومیوم 

  • افزایش حساسیت سلول‌ها به انسولین کمک کند.
  • و از این طریق به موثرتر شدن فرآیند جذب قند خون توسط سلول‌ها کمک کند.
  • کاهش شدت علائم مرتبط با دیابت نیز موثر باشد.

این ویژگی‌های کرومیوم می‌توانند به افراد دیابتی کمک کنند تا مقادیر قند خون خود را در مرزهای نرمال نگه دارند. و از افزایش قند خون و عوارض آن جلوگیری کنند. با این حال، میزان مصرف کرومیوم باید با دقت کنترل شود. و تحت نظر پزشکان باشد تا از هرگونه عوارض جانبی جلوگیری شود.

تعیین اثر کروم در کنترل قند خون بیماران دیابتی

کرومیوم نخستین بار در مخمر آبجو کشف شد. و کمبود شدید کرومیوم منجر به مقاومت انسولین، کاهش دیابت و عدم کنترل قند خون می گردد. در شرایط عادی کرومیوم با اتصال به الیگوپپتیدی با وزن مولکولی کم تعداد گیرنده های انسولین را افزایش میدهد که به دنبال آن باعث افزایش

  • آنزیم های گیرنده انسولین
  • تنظیم قند خون
  • تنظیم هموگلوبین گلیکوزیله شده (HbA1c) است.

به سبب کنترل قند خون را خواهیم داشت. بررسی های انجام شده در محیط خارج از بدن نشان داده اند که کرومیوم به ویژه کرومیوم باند شده به نیاسین می تواند. مقاومت به انسولین را کاهش دهد و سطح کلسترول را پایین آورد.

کنترل قند خون

تجویز کرومیوم پیکولینات حساسیت به انسولین را با تشدید تحریک گیرنده های انسولین افزایش می دهد. در پژوهش هاي متعددي از جمله بررسي هاي انجام شده در ايران، نشان داده شده غلظت کروميوم در سرم و موي بيمارن ديابتي و گروه اختلال تحمل گلوكز به طور معني داري، از گروه کنترل کمتر است.

نتایج پژوهش

با اين حال يافته هاي بررسي هاي مربوط به تجويز کروميوم در افراد سالم و بيماران مبتلا به ديابت متفاوت بوده است. يافته هاي چندين پژوهش نشان داده مصرف کروميوم به دنبال افزايش فعاليت هاي بدني ميتواند سبب افزايش توده ي عضلاني و سوخت بيشتر چربي هاي بدن با بهبود سوخت و ساز گلوکز و چربي گردد.

نتیجه گیری

مصرف کرومیوم به دنبال فعالیت های بدنی می تواند سبب

  • افزایش توده عضلانی
  • سوخت بیشتر چربی های بدن 
  • بهبود سوخت و ساز گلوکز و چربی گردد.

مکمل چیتوزان شرکت پرارین پارس حاوی ماده موثره چیتوزان و کرومیوم جهت لاغری و کنترل قند خون در افراد می باشد.