تأثير ويتامين B6 بر کاهش علائم سندرم قبل از قاعدگی

تأثير ويتامين B6 بر کاهش علائم سندرم قبل از قاعدگی

قرن هاست كه وقوع و تكرار يكسري علائم جسمي و رواني در طي فاز لوتئال، بعنوان يك پديده، شناسايي گرديده است. اين پديده كه از آن به عنوان سندرم قبل از قاعدگي ياد مي‌شود داراي شدت متفاوتي است و طيـف وسيـعي از علائم فيزيـكي، روانـي و رفتـاري را بـا علت نامشخص در بر مي‌گيرد. (بیشتر…)