تأثیر مکمل ال-آرژنین بر سوخت وساز چربی در فعالیت استقامتی در ورزشکاران

تأثیر مکمل ال-آرژنین بر سوخت وساز چربی در فعالیت استقامتی در ورزشکاران

تأثیر حاد مکمل ال-آرژنین بر سوخت وساز چربی و کربوهیدرات پیش، حین و پس از فعالیت استقامتی در ورزشکاران

در جوامع امروزي، مصرف مکمل به شیوه هاي مختلف استفاده می شود و اعتقاد بر این است که مکمل ها می توانند عملکرد ورزشی را بهبود بخشند. سبب اجراي بهتر حرکتی چه در زمان تمرین و چه در زمان رقابت شوند. عموماً مکمل ها به سه دستۀ مغذي (ویتامین ها، اسید آمینه، کربوهیدرات، پروتئین)، نیرو زا (کافئین، کراتین، ال-کارنیتین) و دوپینگ (مکمل هاي مغذي با رویکرد قواي جسمانی بالا) تقسیم می شوند. از بین اسید آمینه  هاي مختلف، اثر مکمل اسید آمینۀ ال- آرژنین بر اجراي ورزشی یا بهبود کیفیت دورة ریکاوري مورد توجه است.

ال-آرژنین

براساس نتایج تحقیقات، ال-آرژنین نقش پیام رسانی سلولی را در بافت ایفا می کند. در واقع، آرژنین یک مونواسید نیمه ضروري و مادة اولیۀ گاز نیتریک اکساید محسوب می شود. که به گشادي عروق منجر می شود.  این امر خون رسانی به اندام هایی را که در جریان فعالیت ورزشی درگیرند، تسهیل می کند. در نتیجه کارایی ورزشکار را به ویژه در فعالیت هاي هوازي افزایش می دهد. در افراد سالم بالغ داراي مصرف پروتئین، سنتز درون زاد ال- آرژنین براي برآورد نیازهاي فیزیولوژیکی کافی خواهد بود. با وجود این، در شرایط ورزش شدید، توانایی تولید درون زاد به وسیلۀ بدن کافی نیست؛ با این اوصاف ال-آرژنین اسیدآمینه اي نیمه ضروري یا تحت شرایطی ضروري نامیده شده است.

استفاده ال-آرژنین

استفاده از این مکمل در بین ورزشکاران مرسوم است و به عنوان محرك نیتریک اکساید فروخته می شود و هدف آن افزایش قدرت و استقامت است. محققین در پژوهش خود به بررسی تأثیر مصرف مکمل ال- آرژنین بر پاسخ به متابولیک بعد تمرین در دوازده مرد جودوکار پرداختند. هم چنین نشان دادند که این مکمل می تواند در طول دورة ریکاوري غلظت گلوکز و انسولین را افزایش و میزان FFA موجود در خون را کاهش دهد.

 تاثیرات ال- آرژنین

مک کونل در پژوهشی به بررسی مکمل ال- آرژنین بر متابولیک تمرینی پرداخت و نتایج نشان داد. این مکمل عملکرد اندوتلیال را بهبود می بخشد و در حالت استراحت سبب افزایش انسولین پلاسما، هورمون رشد، گلوکاگون،کاتکول امین ها و پرولاکتین می شود. ناسیمنتو و همکاران در تحقیق خود به بررسی تأثیرات مصرف مکمل ال-آرژنین و ورزش مقاومتی حاد بر نیمرخ لیپید خون و پروتئین هاي التهابی در مردان داراي اضافه وزن پرداختند. نتایج تغییراتی را در شرایط مختلف در تريگلیسیرید، کلسترول تام، سطوح آدیپونکتین و تغییرات وابسته به زمان نشان نداد.

با مراجعه به پیشینۀ موجود به نظر می رسد مکمل ال- آرژنین می تواند تغییرات عروقی به واسطۀ نیتریک اکساید ایجاد کند. اما در خصوص تأثیرات سوخت و سازي این مکمل هرچند مبانی نظري از اثرگذاري آن دفاع میکنند. ولی به طور قطع نمیتوان این تأثیرات را بیان کرد و از آنجا که تحقیقات در زمینۀ تأثیر در دسترس بودن ال-آرژنین در حین و پس از فعالیت ورزشی اندك است.

پیامدهاي ال- آرژنین

به نظر می رسد این خط از تحقیقات پیامدهاي مهمی را بر سوخت وساز مؤلفه هاي چربی و کربوهیدرات در فعالیت ورزشی به همراه داشته باشد. ازاین رو محققان در این پژوهش بر آن شدند. که به بررسی تأثیر حاد مکمل ال-آرژنین بر سوخت وساز چربی و کربوهیدرات پیش، حین و پس از فعالیت ورزشی استقامتی و افزایش عملکرد ورزشی بپردازند.

پژوهش

در تحقیق حاضر، اثر حاد مکمل ال-آرژنین بر سوخت وساز چربی و کربوهیدرات پیش، حین و پس از فعالیت استقامتی بررسی شد. که براساس نتایج، مصرف حاد مکمل ال-آرژنین افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی، حداکثر ضربان قلب و طولانی تر شدن زمان واماندگی در حین فعالیت ورزشی پیشرونده را موجب شد. سازوکارهاي تأثیرات مکمل دهی ال-آرژنین بر افـزایش عملکـرد و اجـرا به طور کامل شناخته شده نیست. ازاین رو مصرف حاد مکمل ال-آرژنین بر افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی، حداکثر ضربان قلب و زمان رسیدن به واماندگی در حین فعالیت ورزشی پیشرونده بررسی شد. نتایج تحقیق حاضر همراه است. با نتایج پژوهش معظمی و همکاران بود که به بررسی یک هفته مکمل سازي ال-آرژنین بر سطح گازهاي تنفسی و میزان لاکتات خون دختران هندبالیست پرداختند.  گزارش کردند که یک هفته مکمل سازي سبب افزایش VO2max می شود.

روند پژوهش

آنها علت این افزایش را اتساع عروق به وجودآمده توسط نیتریک اکساید بالا گزارش و بیان کردند. که براساس شواهد موجود مداخلاتی که در زیست فراهمی نیتریک اکساید اثر می گذارند. می توانند هزینۀ اکسیژن را در ورزش تغییر دهند. جریان خون را تحت تأثیر قرار دهند و سبب تحویل بیشتر مواد مغذي شوند و در حذف محصولات زائد سوخت وساز کمک کنند. محققین در تحقیق خود نشان دادند که مصرف مکمل ال-آرژنین سبب افزایش متابولیسم کربوهیدرات پس از فعالیت تناوبی با شدت بالا در افراد داراي اضافه وزن شد. در تبیین این نتایج می توان به افزایش مقادیر 4GLUT  بافت عضله و همچنین فعال شدن AMPK و ترشح گلوکاگون ناشی از مصرف مکمل ال-آرژنین اشاره کرد. که به طور کلی می تواند به افزایش متابولیسم کربوهیدرات هنگام فعالیت ورزشی نسبت به پیش از فعالیت منجر شود.

نحوه ی پژوهش

در واقع کاتکول امین ها، گلوکاگون و کورتیزول در گردش خون طی فعالیت ورزشی وامانده با شدت بالا نسبت به سایر تمرینات ورزشی بیشتر ترشح می شوند. که بر گلیکولیز و گلیکوژنولیز تأثیر مثبت دارند. می توانند متابولیسم کربوهیدرات را افزایش دهند. از طرفی مکمل ال-آرژنین هم موجب فعال شدن گلیکولیز و گلیکوژنولیز به سبب افزایش مقادیر 4GLUT ، AMPK  و گلوکاگون می شود. که حاصل عوامل فوق منجر به افزایش چند برابري متابولیسم کربوهیدرات توأم با مکمل دهی ال- آرژنین بعد فعالیت شد. از سوي دیگر، افزایش تعداد ضربان قلب در حالت واماندگی با افزایش زمان فعالیت، افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی و افزایش متابولیسم کربوهیدرات همراه بوده که نشان می دهد. مصرف حاد مکمل ال-آرژنین سبب می شود بدن سطح بالایی از توان هوازي را تجربه کند. که براي این منظور به حداکثر ضربان قلب بیشتري نیاز است.

مصرف ال-آرژنین چه تاثیری بر عملکرد بدن دارد؟

مصرف مکمل ال-آرژنین سبب افزایش فاکتورهاي عملکردي از جمله حداکثر اکسیژن مصرفی، مدت زمان رسیدن به واماندگی و افزایش میزان سوخت وساز گلوکز می شود. از آنجا که نسبت تبادل تنفسی تابعی از نسبت سوخت وساز کربوهیدرات و چربی است. بنابراین با توجه به یافته هاي این پژوهش دور از انتظار نیست که مصرف مکمل ال-آرژنین سبب بالا رفتن نسبت تبادل تنفسی شود.

استفاده حاد مکمل ال-آرژنین بر غلظت گلیسرول خون پیش از فعالیت ورزشی پیشرونده تأثیر نداشت. ولی سبب افزایش غلظت گلیسرول خون حین و پس از فعالیت ورزشی پیشرونده شد. این نتایج با یافته هاي فوربز و همکاران  همخوانی دارد. آنها نشان دادند که مصرف یک جلسه اي ال-آرژنین سبب افزایش مقادیر گلیسرول پس از فعالیت ورزشی حاد دوچرخه سواري می شود. که از نشانه هاي اصلی فرایند لیپولیز است.

تحقیقات ناسیمنتو و همکاران

از طرفی ناسیمنتو و همکاران  نشان دادند که مصرف یک جلسه ال-آرژنین بعد از فعالیت حاد مقاومتی به کاهش سطوح اسید چرب غیراستریفه، یک ساعت پس از فعالیت ورزشی مقاومتی در حالت ریکاوري منجر می شود. که نشان دهندة افزایش اکسیداسیون چربی است. همچنین محققان نشان دادند مصرف ال-آرژنین افزایش گلیسرول پلاسما و لیپولیز را در طول ورزش کاهش می دهد. این با نتایج پژوهش حاضر در تناقض است. محقق علل احتمالی کاهش گلیسرول در طول فعالیت ورزشی را به افزایش سطح NO و تحریک کاتکول آمین ها نسبت داده که به مهار لیپولیز منجر شده است. اما به نظر می رسد. مدرك قطعی مبنی بر اینکه ال-آرژنین به طور مستقیم لیپولیز را مهار می کند. وجود ندارد.

نتایج تحقیقات

به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد. مصرف حاد مکمل ال-آرژنین افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی، حداکثر ضربان قلب و طولانی تر شدن زمان واماندگی در حین فعالیت ورزشی پیشرونده را موجب می شود. همچنین کاهش حداکثر اکسیداسیون چربی پس از فعالیت ورزشی. افزایش حداکثر اکسیداسیون کربوهیدرات، افزایش نسبت تبادل تنفسی و افزایش غلظت گلوکز و گلیسرول خون را پس از فعالیت ورزشی پیشرونده به همراه داشت. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر مصرف مکمل ال-آرژنین سبب افزایش VO2max و زمان واماندگی شد. ازاین رو پیشنهاد می شود. ورزشکاران مکمل ال-آرژنین را به منظور افزایش توان هوازي و افزایش عملکرد استقامتی و کاهش خستگی در تمرینات هوازي، استفاده کنند.  این پژوهش به منظور بررسی تأثیر مکمل ال-آرژنین بر اکسیداسیون کربوهیدرات و چربی و برخی فاکتورهاي قلبی- تنفسی در یک فعالیت پیشرونده انجام گرفت.

مزایای مکمل ال-آرژنین

به طور کلی مصرف مکمل ال-آرژنین توانست حین و پس از فعالیت پیشرونده، اکسیداسیون کربوهیدرات را کاهش و اکسیداسیون چربی را افزایش دهد. همچنین حداکثر اکسیژن مصرفی و حداکثر ضربان قلب را افزایش داد. هرچند در توجیه این سازوکارها به سبب محدودیت اطلاعات باید با احتیاط سخن گفت و نیاز به انجام پژوهش هاي بیشتر احساس می شود.