گرفتگی عضلات در دوران بارداری

گرفتگی عضلات در دوران بارداری

به معنای انقباضات دردناک و ناگهــاني عــضله اســت كــه غالبــاً شــب ها رخ مــيدهــد؛ بـه طوريكـه گـاهي فـرد از شـدت درد از خـواب بيـدار ميشود. اسپاسم عضله گاهي به قدري شديد اسـت كـه در حركات و فعاليتهاي عادي و روزمره نيز محدوديت ايجاد مـي كنـد. (بیشتر…)