تأثیر هشت هفته مکمل چیتوزان

تأثیر هشت هفته مکمل چیتوزان

بیماری های قلبي عروقي بخشي از بیماری های مزمن قابل پیشگیری هستند که با تغییر در شیوۀ زندگي مرتبط اند. شیوع بیماری های قلبي عروقي در سطح جهاني در حال افزایش است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني سالانه بیش از5 / 17 میلیون نفر براثر بیماریهای قلبي – عروقي جان خود را از دست مي دهند. در این مقاله به بررسی تأثیر هشت هفته مکمل چیتوزان و تمرین ترکیبی بر فشار خون و پروفایل لیپیدی در زنان مبتلا به فشارخون بالا خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)